ca

Carret

Cap producte

0,00 € Total

Ho compro

Condicions d'ús

Condicions d'ús

Condicions generals de compra-venda

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes entre MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) amb domicili fiscal al Passeig Marítim, 1 17258 L'Estartit (Girona), NIF: 40.301.597 , i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant CLIENT) que manifestin la seva voluntat de comprar els productes i serveis que es trobin al lloc web WWW.LA-SIRENA.NET mitjançant la sol · licitud realitzada via internet a través d'aquest pàgina web .
Aquestes sol · licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents condicions generals que el CLIENT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CLIENT se li exposen a través del lloc web WWW.LA-SIRENA.NET les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el CLIENT comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta acceptació.
les presents condicions generals unides a la sol · licitud dels productes concrets realitzada pel CLIENT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER lA SIRENA SLO) i el CLIENT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions .

1. Objecte del contracte.

Pel present contracte MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es compromet a lliurar al CLIENT els productes que aquest hagi sol · licitat a través del lloc web WWW.LA-SIRENA.NET a canvi d'un preu cert.

2. Drets i obligacions del propietari.

1. Lliurament del producte.
MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el CLIENT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents condicions generals. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CLIENT en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini màxim de lliurament del producte és el de 10 dies hàbils des de la sol · licitud si es tracta d'enviaments nacionals i de 20 dies hàbils si es tracta d'enviaments internacionals, excepte per causes alienes a MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU).

2. Responsabilitat
MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) en cap cas serà responsable en relació amb:
1. Els errors, retards en l'accés per part del CLIENT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

3. De la no operativitat de l'adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT per a l'enviament de la confirmació de la comanda en el termini de quatre hores des que es realitza.

4. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) té l'absoluta responsabilitat per la qualitat dels productes admetent la devolució dels mateixos sempre que aquests siguin defectuosos o no arribin al CLIENT en correcte estat. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es farà càrrec, en aquest cas, de les despeses ocasionades com a conseqüència d'aquesta devolució sempre que el CLIENT comuniqui aquest fet, en el termini de 7 dies comptats des de la data de lliurament i el producte no hagi estat consumit ni alterat en cap cas. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) queda exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes del producte produïts després del lliurament del mateix, així mateix, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin estat ja consumits sense cap tipus d'incidència per part del CLIENT que pretén realitzar una reclamació. El CLIENT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de lliurament s'entén per ambdues parts que el producte va ser lliurat en perfecte estat.
El CLIENT renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del que assenyala anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) si incompleix el que assenyala aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitarà a la devolució de l'import que, si s'escau, hagi pogut abonar el CLIENT i sempre prèvia devolució per part del CLIENT del producte en qüestió.


3. Responsabilitat

MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) en cap cas serà responsable en relació amb:

1. Els errors, retards en l'accés per part del CLIENT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CLIENT.

3. De la no operativitat de l'adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT per a l'enviament de la confirmació de la comanda en el termini de quatre hores des que es realitza.

4. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) té l'absoluta responsabilitat per la qualitat dels productes admetent la devolució dels mateixos sempre que aquests siguin defectuosos o no arribin al CLIENT en correcte estat. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es farà càrrec, en aquest cas, de les despeses ocasionades com a conseqüència d'aquesta devolució sempre que el CLIENT comuniqui aquest fet, en el termini de 7 dies comptats des de la data de lliurament i el producte no hagi estat consumit ni alterat en cap cas. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) queda exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes del producte produïts després del lliurament del mateix, així mateix, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) no tindrà cap responsabilitat en relació amb aquells productes que hagin estat ja consumits sense cap tipus d'incidència per part del CLIENT que pretén realitzar una reclamació. El CLIENT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva conformitat en el moment de lliurament s'entén per ambdues parts que el producte va ser lliurat en perfecte estat.
El CLIENT renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis derivats del que assenyala anteriorment en aquesta clàusula. En tot cas, la responsabilitat de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) si incompleix el que assenyala aquest acord segons els termes de les presents condicions generals es limitarà a la devolució de l'import que, si s'escau, hagi pogut abonar el CLIENT i sempre prèvia devolució per part del CLIENT del producte en qüestió.

MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) en cap cas serà responsable de:

1. Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

2. De la producció de qualsevol tipus de dany que els CLIENTS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) col laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il · lícita.


4. Drets i obligciones del contractant.

1. Pagament: El CLIENT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol · licitat en la quantia i forma següents:

1. Import:
La remuneració pel producte efectivament sol · licitat pel CLIENT en funció del producte sol · licitat serà l'assenyalada al lloc web i la que figuri en la sol · licitud concreta del CLIENT en cada moment, sol · licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concret.

2. Formes de pagament:
Contra reemborsament: el CLIENT abonarà el total de l'import en el moment del lliurament de la comanda.
Transferència bancària: el CLIENT abonarà el total de l'import al compte que s'indicarà en el moment de la compra.

3. Desistiment. Els productes oferts en WWW.LA-SIRENA.NET admeten dret de desistiment, en un termini de 7 dies a partir de la data de recepció de la comanda, sempre que el producte sigui retornat en les mateixes condicions en què va ser lliurat.

4. Responsabilitat del CLIENT. En tot cas, serà responsabilitat del CLIENT:

1. El CLIENT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO), realitza la lliurament dels productes sol · licitats.

2. El CLIENT es compromet a comprovar el bon estat del producte davant el tercer que, per compte de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO), realitza el lliurament del producte sol · licitat, comprovació que realitzarà amb caràcter previ a la signatura del comprovant de la lliurament efectuat.


5. Drets d'autor i marca.

WWW.LA-SIRENA.NET és una marca registrada, queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de RIVERA EMPRESA que inclou tant el nom com el logotip excepte consentiment exprés de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO), queden reservats tots els drets.
el lloc web WWW.LA-SIRENA.NET (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació , distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO)

6. Jurisdicció i llei aplicable.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Girona, renunciant expressament el CLIENT a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

7. Validesa de les clàusules.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO ).